BASES LEGALS CONCURSOS I SORTEIGS

 

BASES PARTICIPACIÓ: “Tot sense sortir de l’habitació”

 

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA.

FELIX HOTEL RESIDENCIA SL, amb domicili social a la Carretera Tarragona, km 17, 43800 Valls, amb NIF B- 43.629.591 organitza en les dates indicades a continuació, el Sorteig gratuït sense obligació de compra anomenat “Tot sense sortir de l’habitació” (des d’ara “el Sorteig”) d’acord amb les modalitats que es descriuen en aquestes Bases.

 

CLÀUSULA 2.- MANERA DE PARTICIPAR

El termini per participar és del 07 de maig fins al 17 de maig de 2020 ambdós inclosos i qui vulgui participar haurà de:

 • Seguir amb @felixhotelvalls a Instagram
 • Esmentar als comentaris de la publicació a 3 persones reals.
 • Ser major de 18 anys o que almenys un acompanyant en durant l’estada tingui 18 anys.
 • Es pot comentar tantes vegades com vulguis, sempre que, les persones esmentades siguin diferents.

 

La participació en el Sorteig implica que el participant compleix amb els requisits establerts i que respecta les condicions d’Instagram

 

CLÀUSULA 3.- PREMIS.

 

 1. a) Hi haurà dos guanyadors. El primer guanyador rebrà el premi d’una nit a la suite Syrah amb dinar i sopar menú amb varietat de plats per a dues persones a l’habitació de l’hotel. El segon guanyador rebrà el premi d’una nit a la suite Xarel·lo amb dinar i sopar per a dues persones a l’habitació de l’hotel. El sopar serà un menú amb varietat de plats.

 

Els premis són intransferibles i no es podran bescanviar per diners. S’adjudiquen al guanyador a través d’un sondeig aleatori.

 

Els dos guanyadors tindran sis mesos a partir del dia 2020.05.18 per canviar el premi. La reserva estarà subjecta a criteris d’ocupació de l’hotel. Serà imprescindible utilitzar el premi durant l’any 2020.

 

CLÀUSULA 4.- SORTEIG.

 

El sorteig es realitzarà el dia 18 de maig de 2020 a través de l’extracció aleatòria d’un guanyador per a una estada en una suite d’Hotel Felix amb dinar i sopar a l’habitació. Els guanyadors/es es faran públics el mateix dia 18 de maig de 2020 a través del perfil @felixhotelvalls al voltant de les 18: 00-19: 00. Es demostressin els guanyadors a través d’un vídeo.

 

CLÀUSULA 5.- ​​LLIURAMENT DE PREMIS

Els guanyadors seran contactats per missatge privat a través d’Instagram a partir del 18 de maig de 2020. En el cas que no fos possible localitzar algun dels guanyadors en un termini de 7 dies FELIX HOTEL RESIDENCIA SL, tornarà a fer el sorteig.

 

Un cop acceptat el premi, cada guanyador rebrà un missatge privat d’Instagram o un e-mail explicatiu sobre com procedir al lliurament del premi. En el cas que el premi fos rebutjat per tots, guanyador i reserves, el Sorteig serà declarat desert.

 

Els guanyadors/es autoritzen que els seus perfils d’Instagram siguin publicats a la pàgina web i xarxes socials de @felixhotelvalls, així com en qualsevol dels seus canals oficials de comunicació de la marca sense que això generi dret a favor seu a rebre cap prestació.

 

CLÀUSULA 6.-Protecció de dades personals.

 1. Responsable:

FELIX HOTEL RESIDENCIA S.L, NIF: B-43629591, Carretera Tarragona, km 17, 43800 Valls telf .: +34 977.609 090. DPO: hotel@felixhotel.net

 1. Finalitat i legitimació:

Tramitar la teva participació en el Sorteig i, si escau, procedir al lliurament del premi amb les retencions fiscals que resultessin procedents – Execució del contracte: subscripció.

 1. Dades tractades:

Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

 1. Destinataris:

Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les dades es comuniquin a terceres societats, llevat obligació legal.

 1. Transferències internacionals:

Les dades del guanyador poden publicar-se en les diferents Plataformes web o Xarxes Socials de FELIX HOTEL RESIDENCIA S.L. Aquesta publicació pot implicar una transferència internacional amb destinació a un país la normativa de protecció de dades no presenti un nivell equivalent a l’europea.

L’interessat, a través de la seva participació en el sorteig, accepta tal transferència, sense perjudici que FELIX HOTEL RESIDENCIA S.L pugui adoptar mesures addicionals per garantir el nivell de seguretat de les dades.

 1. Termini de conservació:

Un cop finalitzada el sorteig, les teves dades no seran tractades.

 

CLÀUSULA 7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

 1. El sol fet de participar en el sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
 2. FELIX HOTEL RESIDENCIA S.L es reserva el dret a modificar les Bases del sorteig, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina web de FELIX HOTEL RESIDENCIA S.L
 3. FELIX HOTEL RESIDENCIA S.L es reserva el dret d’excloure de la participació en el Sorteig a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
 4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig.
 5. FELIX HOTEL RESIDENCIA S.L queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir qualsevol error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.